Pożyczka Termomodernizacyjna

pożyczka termomodernizacyjnaFundusz Pożyczkowy (FP) udziela pożyczek mikro, małym i średnim przedsiębiorcom (MŚP) z terenu województwa podlaskiego  z przeznaczeniem na finansowanie projektów z zakresu poprawy efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach, w tym inwestycje w zakresie odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynków, zwiększające efektywność energetyczną  o co najmniej 25%.

Inwestycje termomodernizacyjne wiążą się z koniecznością poniesienia wysokich nakładów. Skutkiem przeprowadzonych działań są oszczędności energetyczne znacząco obniżające bieżące koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa.  Fundusz Pożyczkowy daje szansę na realizację tego typu projektów zapewniając finansowanie w formie preferencyjnych pożyczek.

Przeznaczenie pożyczki termomodernizacyjnej:

 • modernizacja i ulepszenia wprowadzające do zakładów nowe obiekty, systemy sterowania, instalacje i urządzenia techniczne mające na celu poprawę efektywności energetycznej w istniejących obiektach, instalacjach i urządzeniach technicznych,
 • instalacje umożliwiające odzysk energii cieplnej powstającej w trakcie procesów przemysłowych lub podczas jej produkcji, poprawiające prawność energetyczną układów technologicznych, oszczędność energii cieplnej oraz zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery,
 • zastosowanie urządzeń i technologii energooszczędnych oraz wdrażanie systemów zarządzania energią,
 • głęboka modernizacja energetyczna budynków należących do przedsiębiorstwa, poprzez m.in.:
  • ocieplenie obiektu, wymiana okien i drzwi zewnętrznych;
  • energooszczędne oświetlenie;
  • przebudowę systemów grzewczych (wraz z wymianą i przyłączeniem źródła ciepła na bardziej efektywne energetycznie i ekologicznie);
  • instalację systemów chłodzących, w tym również z zastosowaniem OZE;
  • przebudowę systemów wentylacji i klimatyzacji;
  • zastosowanie automatyki pogodowej;
  • zastosowanie systemów zarządzania budynkiem;
  • budowę lub przebudowę wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz likwidacja dotychczasowych źródeł ciepła;
  • instalację mikrokogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby własne;
  • instalację OZE w modernizowanych energetycznie budynkach jeśli to wynika z przeprowadzonego audytu energetycznego,
  • instalację indywidualnych liczników ciepła, chłodu oraz ciepłej wody użytkowej;
  • instalację zaworów podpionowych i termostatów;
 • budowa urządzeń do produkcji energii na własne potrzeby w oparciu o OZE, zmiana systemu wytwarzania lub wykorzystania paliw i energii,
 • przeprowadzenie audytu energetycznego ex-ante jako elementu przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Warunki udzielenia pożyczki termomodernizacyjnej:

 • oprocentowanie – 0% (pomoc de minimis),
 • prowizja – 0%,
 • maksymalna kwota pożyczki – 1 000 000 PLN,
 • maksymalny okres pożyczkowy – 120 miesięcy,
 • maksymalny okres karencji w spłacie rat kapitałowych – 12 miesięcy,
 • okres wydatkowania środków – do 360 dni,
 • wkład własny – od 0%,
 • obowiązkową formą zabezpieczenia jest weksel in blanco z wystawienia pożyczkobiorcy z upoważnieniem do jego wypełnienia przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego,
 • pozostałe zabezpieczenie mogą stanowić:
  • hipoteka,
  • poręczenie osób trzecich,
  • przeniesienie własności rzeczy na zabezpieczenie (przewłaszczenie),
  • cesja wierzytelności,
  • zastaw rejestrowy,
  • inne przewidziane prawem zabezpieczenie,
 • jedno przedsiębiorstwo może otrzymać maksymalnie jedną pożyczkę.
 • Po zakończeniu inwestycji konieczne jest przedstawienie audytu ex-post weryfikującego osiągnięte wskaźniki dotyczące efektywności energetycznej.

Ułatwienia dostępu