Pożyczka Globalna I

Pożyczka Globalna I

(limit wyczerpany)

We wrześniu 2012r. Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego podpisała umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na realizację projektu „Reporęczenia i pożyczki szansą na zwiększenie finansowania zewnętrznego MSP. Instrumenty wsparcia funduszy poręczeniowych i pożyczkowych w Polsce Wschodniej”. Na wykonanie ww. przedsięwzięcia Fundusz Pożyczkowy PFRR otrzymał dofinansowanie w kwocie 1,9 mln PLN w ramach Działania I.2 Instrumenty inżynierii finansowej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

Celem projektu jest poprawa dostępu mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z Obszaru Polski Wschodniej do zewnętrznych źródeł finansowania.

Kwota wsparcia, pochodząca ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zostanie przeznaczona na udzielanie pożyczek przedsiębiorcom mającym siedzibę na terenie województw: podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.

www.polskawschodnia.gov.pl