Pożyczka MikroStart – osoba fizyczna

Wnioskodawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółka cywilna lub inna spółka osobowa:

 

Wniosek o pożyczkę

 1. Wniosek o pożyczkę (plik do pobrania)
 2. Osobisty kwestionariusz wnioskodawcy lub wspólników spółki będącej wnioskodawcą (plik do pobrania)
 3. Oświadczenie wnioskodawcy lub wspólników spółki będącej wnioskodawcą o stanie cywilnym (plik do pobrania)
 4. Oświadczenie o niekaralności wnioskodawcy lub wspólników spółki będącej wnioskodawcą (plik do pobrania)
 5. Upoważnienie do InfoMonitora – wypełniają:
 6. Oświadczenie o spełnieniu kryteriów MŚP (plik do pobrania)
 7. Zaświadczenie o niezaleganiu w ZUS i US
 8. Informacja na temat wyników finansowych za pełny rok obrotowy
  a) w przypadku podmiotów prowadzących pełną księgowość
  – bilans i rachunek wyników, PIT, uchwała o podziale zysku
  b) w przypadku podmiotów prowadzących uproszczoną księgowość
  – PIT, rozliczenie księgi przychodów i rozchodów
 9. Informacja na temat bieżących wyników finansowych
  a) w przypadku podmiotów prowadzących pełną księgowość
  – bilans i rachunek wyników za ostatni okres
  b) w przypadku podmiotów prowadzących uproszczoną księgowość
  – zestawienie wyników z księgi przychodów i rozchodów
 10. Ewidencja środków trwałych za okres bieżący
 11. Inne dokumenty istotne przy rozpatrzeniu wniosku (np. biznes plan, umowa najmu, umowy handlowe itp.)

Wszystkie kopie dokumentów powinny być poświadczone przez wnioskodawcę za zgodność z oryginałem.

 

Zabezpieczenia

 • poręczenie wekslowe osób trzecich
 1. Osobisty kwestionariusz poręczyciela (plik do pobrania)
 2. Oświadczenie poręczyciela o stanie cywilnym (plik do pobrania)
 3. Zaświadczenie o zarobkach poręczyciela (plik do pobrania)
  Jeżeli poręczyciel prowadzi działalność gospodarczą to powinien przedstawić: dane finansowe za ostatni pełny rok obrotowy oraz za okres bieżący, zaświadczenia ZUS i US.
 4. Upoważnienie do InfoMonitora wypełniają:
  • poręczyciel oraz współmałżonek jako „Konsument” (plik do pobrania), jeżeli prowadzi działalność gospodarczą również jako „Przedsiębiorca” (plik do pobrania)
 • ustanowienie hipoteki
 1. nr Księgi Wieczystej nieruchomości, na której ma zostać ustanowiona hipoteka
 • zastaw rejestrowy lub przewłaszczenie rzeczy

1. dokumentacja określająca przedmiot i właściciela ruchomości

 • cesja wierzytelności

1. umowa, z której wynika wierzytelność

 

Wszystkie kopie dokumentów powinny być poświadczone przez Wnioskodawcę za zgodność z oryginałem.