Pożyczka MikroStart – spółka kapitałowa

Wnioskodawca: spółka kapitałowa

 

Wniosek o pożyczkę

 1. Wniosek o pożyczkę (plik do pobrania)
 2. Oświadczenie o niekaralności członków zarządu (plik do pobrania)
 3. Upoważnienie do InfoMonitora (plik do pobrania)
 4. Oświadczenie o spełnieniu kryteriów MŚP (plik do pobrania)
 5. Umowa Spółki
 6. Zaświadczenie o niezaleganiu w ZUS i US
 7. Bilans, rachunek zysków i strat, CIT za ostatni pełny rok obrotowy
 8. Uchwała o podziale zysku
 9. Bilans i rachunek zysków i strat za okres bieżący
 10. Ewidencja środków trwałych za okres bieżący
 11. Inne dokumenty istotne przy rozpatrzeniu wniosku (np. biznes plan, umowa najmu, umowy handlowe itp.)
Wszystkie kopie dokumentów powinny być poświadczone przez Wnioskodawcę za zgodność z oryginałem.

 

Zabezpieczenia

 • poręczenie wekslowe osób trzecich
 1. Osobisty kwestionariusz poręczyciela (plik do pobrania)
 2. Oświadczenie poręczyciela o stanie cywilnym (plik do pobrania)
 3. Zaświadczenie o zarobkach poręczyciela (plik do pobrania)
  Jeżeli poręczyciel prowadzi działalność gospodarczą to powinien przedstawić: dane finansowe za ostatni pełny rok obrotowy oraz za okres bieżący, zaświadczenia ZUS i US.
 4. Upoważnienie do InfoMonitora – wypełniają poręczyciel oraz współmałżonek jako „Konsument” (plik do pobrania), jeżeli prowadzi działalność gospodarczą również jako „Przedsiębiorca” (plik do pobrania)
 • ustanowienie hipoteki – nr Księgi Wieczystej nieruchomości, na której ma zostać ustanowiona hipoteka
 • zastaw rejestrowy lub przewłaszczenie rzeczy – dokumentacja określająca przedmiot i właściciela ruchomości
 • cesja wierzytelności – umowa, z której wynika wierzytelność

 

Wszystkie kopie dokumentów powinny być poświadczone przez Wnioskodawcę za zgodność z oryginałem.