Pożyczka Termomodernizacyjna – osoba fizyczna

Wnioskodawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółka cywilna lub inna spółka osobowa:

Wniosek o pożyczkę

 1. Wniosek o pożyczkę (plik do pobrania)
 2. Osobisty kwestionariusz wnioskodawcy lub wspólników spółki będącej wnioskodawcą (plik do pobrania)
 3. Oświadczenie wnioskodawcy lub wspólników spółki będącej wnioskodawcą o stanie cywilnym (plik do pobrania)
 4. Oświadczenie o niekaralności wnioskodawcy lub wspólników spółki będącej wnioskodawcą (plik do pobrania)
 5. Upoważnienie do InfoMonitora – wypełniają:
 6. Oświadczenie o spełnieniu kryteriów MŚP (plik do pobrania)
 7. Audyt energetyczny ex-ante
 8. Dokumenty niezbędne do realizacji projektu o ile są wymagane (pozwolenie na budowę, OOŚ, opinia Państwowej Inspekcji Sanitarnej itd.)
 9. Zaświadczenie o niezaleganiu w ZUS i US
 10. Informacja na temat wyników finansowych za okres ostatnich trzech pełnych lat obrotowych
  a) w przypadku podmiotów prowadzących pełną księgowość
  – rozliczenie roczne z tytułu podatku dochodowego z US (PIT), bilans i rachunek wyników, uchwała o podziale zysków, informacja dodatkowa
  b) w przypadku podmiotów prowadzących uproszczoną księgowość
  – rozliczenie roczne z tytułu podatku dochodowego z US (PIT) i rozliczenie roczne księgi przychodów i rozchodów
 11. Informacja na temat bieżących wyników finansowych
  a) w przypadku podmiotów prowadzących pełną księgowość
  – bilans i rachunek wyników za ostatni okres
  b) w przypadku podmiotów prowadzących uproszczoną księgowość
  – zestawienie wyników z księgi przychodów i rozchodów
 12. Ewidencja środków trwałych wraz z tabelą amortyzacji za okres ostatnich dwóch pełnych lat obrotowych i za okres bieżący
 13. Zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w okresie bieżącego roku podatkowego i dwóch poprzednich lat podatkowych
  (w przypadku dokonania przez przedsiębiorcę jednorazowego odpisu amortyzacyjnego środka trwałego na podstawie: art. 22k ust. 7 i 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1509 z późn. zm. – wymagane jest dostarczenie dodatkowego Zaświadczenia z US o wysokości uzyskanej pomocy de minimis w związku z odpisem)
 14. Wniosek o pomoc de minimis (plik do pobrania)
 15. Zgoda i obowiązek informacyjny (plik do pobrania) – do wypełnienia zgodnie z legendą
 16. Inne dokumenty istotne przy rozpatrzeniu wniosku (np. biznes plan, umowa najmu, umowy handlowe itp.)
 17. Wzór umowy pożyczki termomodernizacyjnej (plik do pobrania)

Wszystkie kopie dokumentów powinny być poświadczone przez wnioskodawcę za zgodność z oryginałem.

Zabezpieczenia

 • poręczenie wekslowe osób trzecich
 1. Osobisty kwestionariusz poręczyciela (plik do pobrania)
 2. Oświadczenie poręczyciela o stanie cywilnym (plik do pobrania)
 3. Zaświadczenie o zarobkach poręczyciela (plik do pobrania)
  Jeżeli poręczyciel prowadzi działalność gospodarczą to powinien przedstawić: dane finansowe za ostatni pełny rok obrotowy oraz za okres bieżący, zaświadczenia ZUS i US.
 4. Upoważnienie do InfoMonitora – wypełniają:
  • poręczyciel oraz współmałżonek jako „Konsument” (plik do pobrania), jeżeli prowadzi działalność gospodarczą również jako „Przedsiębiorca” (plik do pobrania)
 5. Zgoda i obowiązek informacyjny (plik do pobrania) – do wypełnienia zgodnie z legendą
 • ustanowienie hipoteki – nr Księgi Wieczystej nieruchomości, na której ma zostać ustanowiona hipoteka
 • zastaw rejestrowy lub przewłaszczenie rzeczy – dokumentacja określająca przedmiot i właściciela ruchomości
 • cesja wierzytelności  – umowa, z której wynika wierzytelność

Wszystkie kopie dokumentów powinny być poświadczone przez Wnioskodawcę za zgodność z oryginałem.

logówki pożyczka termomodernizacyjna