Pożyczka Globalna III

Pożyczka Globalna III

(limit wyczerpany)

W sierpniu 2015r. Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego podpisała umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na realizację kolejnego limitu Pożyczki Globalnej w ramach projektu „Reporęczenia i pożyczki szansą na zwiększenie finansowania zewnętrznego MSP. Instrumenty wsparcia funduszy poręczeniowych i pożyczkowych w Polsce Wschodniej”.

Na wykonanie ww. przedsięwzięcia Fundusz Pożyczkowy PFRR otrzymał dofinansowanie w kwocie 4 mln PLN w ramach Działania I.2 Instrumenty inżynierii finansowej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

Celem projektu jest poprawa dostępu mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z Obszaru Polski Wschodniej do zewnętrznych źródeł finansowania.

Kwota wsparcia, pochodząca ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zostanie przeznaczona na udzielanie pożyczek przedsiębiorcom mającym siedzibę na terenie województw: podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.

www.polskawschodnia.gov.pl