Pożyczka MikroStart – osoba fizyczna

Wnioskodawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółka cywilna lub inna spółka osobowa:

 

Wniosek o pożyczkę

 1. Wniosek o pożyczkę (plik do pobrania)
 2. Osobisty kwestionariusz wnioskodawcy lub wspólników spółki będącej wnioskodawcą (plik do pobrania)
 3. Oświadczenie wnioskodawcy lub wspólników spółki będącej wnioskodawcą o stanie cywilnym (plik do pobrania)
 4. Oświadczenie o niekaralności wnioskodawcy lub wspólników spółki będącej wnioskodawcą (plik do pobrania)
 5. Upoważnienie do InfoMonitora – wypełniają:
 6. Oświadczenie o spełnieniu kryteriów MŚP (plik do pobrania)
 7. Zaświadczenie o niezaleganiu w ZUS i US
 8. Informacja na temat wyników finansowych za pełny rok obrotowy
  a) w przypadku podmiotów prowadzących pełną księgowość
  – bilans i rachunek wyników, PIT, uchwała o podziale zysku
  b) w przypadku podmiotów prowadzących uproszczoną księgowość
  – PIT, rozliczenie księgi przychodów i rozchodów
 9. Informacja na temat bieżących wyników finansowych
  a) w przypadku podmiotów prowadzących pełną księgowość
  – bilans i rachunek wyników za ostatni okres
  b) w przypadku podmiotów prowadzących uproszczoną księgowość
  – zestawienie wyników z księgi przychodów i rozchodów
 10. Ewidencja środków trwałych za okres bieżący
 11. Zgoda i obowiązek informacyjny (plik do pobrania) – do wypełnienia zgodnie z legendą
 12. Inne dokumenty istotne przy rozpatrzeniu wniosku (np. biznes plan, umowa najmu, umowy handlowe itp.)

Wszystkie kopie dokumentów powinny być poświadczone przez wnioskodawcę za zgodność z oryginałem.

 

Zabezpieczenia

 • poręczenie wekslowe osób trzecich
 1. Osobisty kwestionariusz poręczyciela (plik do pobrania)
 2. Oświadczenie poręczyciela o stanie cywilnym (plik do pobrania)
 3. Zaświadczenie o zarobkach poręczyciela (plik do pobrania)
  Jeżeli poręczyciel prowadzi działalność gospodarczą to powinien przedstawić: dane finansowe za ostatni pełny rok obrotowy oraz za okres bieżący, zaświadczenia ZUS i US.
 4. Upoważnienie do InfoMonitora wypełniają poręczyciel oraz współmałżonek jako „Konsument” (plik do pobrania), jeżeli prowadzi działalność gospodarczą również jako „Przedsiębiorca” (plik do pobrania)
 5. Zgoda i obowiązek informacyjny (plik do pobrania) – do wypełnienia zgodnie z legendą
 • ustanowienie hipoteki – nr Księgi Wieczystej nieruchomości, na której ma zostać ustanowiona hipoteka
 • zastaw rejestrowy lub przewłaszczenie rzeczy – dokumentacja określająca przedmiot i właściciela ruchomości
 • cesja wierzytelności – umowa, z której wynika wierzytelność

Wszystkie kopie dokumentów powinny być poświadczone przez Wnioskodawcę za zgodność z oryginałem.