Pożyczka MikroStart – spółka kapitałowa

Wnioskodawca: spółka kapitałowa

Wniosek o pożyczkę

 1. Wniosek o pożyczkę (plik do pobrania)
 2. Oświadczenie o niekaralności członków zarządu (plik do pobrania)
 3. Upoważnienie do InfoMonitora (plik do pobrania)
 4. Oświadczenie o spełnieniu kryteriów MŚP (plik do pobrania)
 5. Umowa Spółki
 6. Zaświadczenie o niezaleganiu w ZUS i US
 7. Bilans, rachunek zysków i strat, CIT za ostatni pełny rok obrotowy
 8. Uchwała o podziale zysku
 9. Bilans i rachunek zysków i strat za okres bieżący
 10. Ewidencja środków trwałych za okres bieżący
 11. Zgoda i obowiązek informacyjny (plik do pobrania) – do wypełnienia zgodnie z legendą
 12. Inne dokumenty istotne przy rozpatrzeniu wniosku (np. biznes plan, umowa najmu, umowy handlowe itp.)
Wszystkie kopie dokumentów powinny być poświadczone przez Wnioskodawcę za zgodność z oryginałem.

 

Zabezpieczenia

 • poręczenie wekslowe osób trzecich
 1. Osobisty kwestionariusz poręczyciela (plik do pobrania)
 2. Oświadczenie poręczyciela o stanie cywilnym (plik do pobrania)
 3. Zaświadczenie o zarobkach poręczyciela (plik do pobrania)
  Jeżeli poręczyciel prowadzi działalność gospodarczą to powinien przedstawić: dane finansowe za ostatni pełny rok obrotowy oraz za okres bieżący, zaświadczenia ZUS i US.
 4. Upoważnienie do InfoMonitora – wypełniają poręczyciel oraz współmałżonek jako „Konsument” (plik do pobrania), jeżeli prowadzi działalność gospodarczą również jako „Przedsiębiorca” (plik do pobrania)
 5. Zgoda i obowiązek informacyjny (plik do pobrania) – do wypełnienia zgodnie z legendą
 • ustanowienie hipoteki – nr Księgi Wieczystej nieruchomości, na której ma zostać ustanowiona hipoteka
 • zastaw rejestrowy lub przewłaszczenie rzeczy – dokumentacja określająca przedmiot i właściciela ruchomości
 • cesja wierzytelności – umowa, z której wynika wierzytelność

Wszystkie kopie dokumentów powinny być poświadczone przez Wnioskodawcę za zgodność z oryginałem.