Pożyczka na Inwestycje Rozwojowe – osoba fizyczna

Wnioskodawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółka cywilna lub inna spółka osobowa

Wniosek o pożyczkę

 1. Wniosek o pożyczkę (plik do pobrania)
 2. Osobisty kwestionariusz wnioskodawcy lub wspólników spółki będącej wnioskodawcą (plik do pobrania)
 3. Oświadczenie wnioskodawcy lub wspólników spółki będącej wnioskodawcą o stanie cywilnym (plik do pobrania)
 4. Oświadczenie o niekaralności wnioskodawcy lub wspólników spółki będącej wnioskodawcą (plik do pobrania)
 5. Upoważnienie do InfoMonitora – wypełniają:
 6. Oświadczenie o spełnieniu kryteriów MŚP (plik do pobrania)
 7. Zaświadczenie o niezaleganiu w ZUS i US
 8. Informacja na temat wyników finansowych za okres ostatnich trzech pełnych lat obrotowych
  a) w przypadku podmiotów prowadzących pełną księgowość
  – rozliczenie roczne z tytułu podatku dochodowego z US (PIT), bilans i rachunek wyników, uchwała o podziale zysków, informacja dodatkowa
  b) w przypadku podmiotów prowadzących uproszczoną księgowość
  – rozliczenie roczne z tytułu podatku dochodowego z US (PIT) i rozliczenie roczne księgi przychodów i rozchodów
 9. Informacja na temat bieżących wyników finansowych
  a) w przypadku podmiotów prowadzących pełną księgowość
  – bilans i rachunek wyników za ostatni okres
  b) w przypadku podmiotów prowadzących uproszczoną księgowość
  – zestawienie wyników z księgi przychodów i rozchodów
 10. Ewidencja środków trwałych wraz z tabelą amortyzacji za okres ostatnich dwóch pełnych lat obrotowych i za okres bieżący
 11. Zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w okresie bieżącego roku podatkowego i dwóch poprzednich lat podatkowych
  (w przypadku dokonania przez przedsiębiorcę jednorazowego odpisu amortyzacyjnego środka trwałego na podstawie: art. 22k ust. 7 i 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1509 z późn. zm. – wymagane jest dostarczenie dodatkowego Zaświadczenia z US o wysokości uzyskanej pomocy de minimis w związku z odpisem)
 12. Wniosek o pomoc de minimis (plik do pobrania)
 13. Zgoda i obowiązek informacyjny (plik do pobrania) – do wypełnienia zgodnie z legendą
 14. Inne dokumenty istotne przy rozpatrzeniu wniosku (np. biznes plan, umowa najmu, umowy handlowe itp.)
 15. Wzór umowy pożyczki na inwestycje rozwojowe (plik do pobrania)
 16. Oświadczenie o braku wykluczenia z procesu udzielenia pożyczki/finansowania na podst. ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (plik do pobrania)

Wszystkie kopie dokumentów powinny być poświadczone przez wnioskodawcę za zgodność z oryginałem.

Zabezpieczenia

 • poręczenie wekslowe osób trzecich
 1. Osobisty kwestionariusz poręczyciela (plik do pobrania)
 2. Oświadczenie poręczyciela o stanie cywilnym (plik do pobrania)
 3. Zaświadczenie o zarobkach poręczyciela (plik do pobrania)
  Jeżeli poręczyciel prowadzi działalność gospodarczą to powinien przedstawić: dane finansowe za ostatni pełny rok obrotowy oraz za okres bieżący, zaświadczenia ZUS i US.
 4. Upoważnienie do InfoMonitora – wypełniają:
  • poręczyciel oraz współmałżonek jako „Konsument” (plik do pobrania), jeżeli prowadzi działalność gospodarczą również jako „Przedsiębiorca” (plik do pobrania)
 5. Zgoda i obowiązek informacyjny (plik do pobrania) – do wypełnienia zgodnie z legendą
 • ustanowienie hipoteki – nr Księgi Wieczystej nieruchomości, na której ma zostać ustanowiona hipoteka
 • zastaw rejestrowy lub przewłaszczenie rzeczy – dokumentacja określająca przedmiot i właściciela ruchomości
 • cesja wierzytelności – umowa, z której wynika wierzytelność

Wszystkie kopie dokumentów powinny być poświadczone przez Wnioskodawcę za zgodność z oryginałem.

Ułatwienia dostępu