Pożyczka na Inwestycje Rozwojowe – spółka kapitałowa

Wnioskodawca: spółka kapitałowa

Wniosek o pożyczkę

 1. Wniosek o pożyczkę (plik do pobrania)
 2. Oświadczenie o niekaralności członków zarządu (plik do pobrania)
 3. Upoważnienie do InfoMonitora (plik do pobrania)
 4. Oświadczenie o spełnieniu kryteriów MŚP (plik do pobrania)
 5. Umowa Spółki
 6. Zaświadczenie o niezaleganiu w ZUS i US
 7. Bilans, rachunek zysków i strat, CIT, uchwała o podziale zysku za ostatnie trzy lata obrotowe
 8. Bilans i rachunek zysków i strat za okres bieżący
 9. Ewidencja środków trwałych wraz z tabelą amortyzacji za okres ostatnich dwóch pełnych lat obrotowych i za okres bieżący
 10. Zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w okresie bieżącego roku podatkowego i dwóch poprzednich lat podatkowych
  (w przypadku dokonania przez przedsiębiorcę jednorazowego odpisu amortyzacyjnego środka trwałego na podstawie: art. 16k ust. 7 i 10 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1036 z późn. zm.) – wymagane jest dostarczenie dodatkowego Zaświadczenia z US o wysokości uzyskanej pomocy de minimis w związku z odpisem)
 11. Wniosek o pomoc de minimis (plik do pobrania)
 12. Zgoda i obowiązek informacyjny (plik do pobrania) – do wypełnienia zgodnie z legendą
 13. Inne dokumenty istotne przy rozpatrzeniu wniosku (np. biznes plan, umowa najmu, umowy handlowe itp.)
 14. Wzór umowy pożyczki na inwestycje rozwojowe (plik do pobrania)
 15. Oświadczenie o braku wykluczenia z procesu udzielenia pożyczki/finansowania na podst. ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (plik do pobrania)

Wszystkie kopie dokumentów powinny być poświadczone przez wnioskodawcę za zgodność z oryginałem.

Zabezpieczenia

 • poręczenie wekslowe osób trzecich
  1. Osobisty kwestionariusz poręczyciela (plik do pobrania)
  2. Oświadczenie poręczyciela o stanie cywilnym (plik do pobrania)
  3. Zaświadczenie o zarobkach poręczyciela (plik do pobrania)
   Jeżeli poręczyciel prowadzi działalność gospodarczą to powinien przedstawić: dane finansowe za ostatni pełny rok obrotowy oraz za okres bieżący, zaświadczenia ZUS i US.
  4. Upoważnienie do InfoMonitora – wypełniają poręczyciel oraz współmałżonek jako „Konsument” (plik do pobrania), jeżeli prowadzi działalność gospodarczą również jako „Przedsiębiorca” (plik do pobrania)
  5. Zgoda i obowiązek informacyjny (plik do pobrania) – do wypełnienia zgodnie z legendą
 • ustanowienie hipoteki – nr Księgi Wieczystej nieruchomości, na której ma zostać ustanowiona hipoteka
 • zastaw rejestrowy lub przewłaszczenie rzeczy – dokumentacja określająca przedmiot i właściciela ruchomości
 • cesja wierzytelności – umowa, z której wynika wierzytelność

Wszystkie kopie dokumentów powinny być poświadczone przez Wnioskodawcę za zgodność z oryginałem.

Ułatwienia dostępu