Pożyczka Termomodernizacyjna – spółka kapitałowa

Wnioskodawca: spółka kapitałowa

Wniosek o pożyczkę

 1. Wniosek o pożyczkę (plik do pobrania)
 2. Oświadczenie o niekaralności członków zarządu (plik do pobrania)
 3. Upoważnienie do InfoMonitora (plik do pobrania)
 4. Oświadczenie o spełnieniu kryteriów MŚP (plik do pobrania)
 5. Audyt energetyczny ex-ante
 6. Dokumenty niezbędne do realizacji projektu o ile są wymagane (pozwolenie na budowę, OOŚ, opinia Państwowej Inspekcji Sanitarnej itd.)
 7. Umowa Spółki
 8. Zaświadczenie o niezaleganiu w ZUS i US
 9. Bilans, rachunek zysków i strat, CIT, uchwała o podziale zysku za ostatnie trzy lata obrotowe
 10. Bilans i rachunek zysków i strat za okres bieżący
 11. Ewidencja środków trwałych wraz z tabelą amortyzacji za okres ostatnich dwóch pełnych lat obrotowych i za okres bieżący
 12. Zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w okresie bieżącego roku podatkowego i dwóch poprzednich lat podatkowych
  (w przypadku dokonania przez przedsiębiorcę jednorazowego odpisu amortyzacyjnego środka trwałego na podstawie: art. 16k ust. 7 i 10 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1036 z późn. zm.) – wymagane jest dostarczenie dodatkowego Zaświadczenia z US o wysokości uzyskanej pomocy de minimis w związku z odpisem)
 13. Wniosek o pomoc de minimis (plik do pobrania)
 14. Zgoda i obowiązek informacyjny (plik do pobrania) – do wypełnienia zgodnie z legendą
 15. Inne dokumenty istotne przy rozpatrzeniu wniosku (np. biznes plan, umowa najmu, umowy handlowe itp.)
 16. Wzór umowy pożyczki termomodernizacyjnej (plik do pobrania)

Wszystkie kopie dokumentów powinny być poświadczone przez wnioskodawcę za zgodność z oryginałem.

Zabezpieczenia

 • poręczenie wekslowe osób trzecich
 1. Osobisty kwestionariusz poręczyciela (plik do pobrania)
 2. Oświadczenie poręczyciela o stanie cywilnym (plik do pobrania)
 3. Zaświadczenie o zarobkach poręczyciela (plik do pobrania)
  Jeżeli poręczyciel prowadzi działalność gospodarczą to powinien przedstawić: dane finansowe za ostatni pełny rok obrotowy oraz za okres bieżący, zaświadczenia ZUS i US.
 4. Upoważnienie do InfoMonitora – wypełniają poręczyciel oraz współmałżonek jako „Konsument” (plik do pobrania), jeżeli prowadzi działalność gospodarczą również jako „Przedsiębiorca” (plik do pobrania)
 5. Zgoda i obowiązek informacyjny (plik do pobrania) – do wypełnienia zgodnie z legendą
 • ustanowienie hipoteki – nr Księgi Wieczystej nieruchomości, na której ma zostać ustanowiona hipoteka
 • zastaw rejestrowy lub przewłaszczenie rzeczy – dokumentacja określająca przedmiot i właściciela ruchomości
 • cesja wierzytelności – umowa, z której wynika wierzytelność

Wszystkie kopie dokumentów powinny być poświadczone przez Wnioskodawcę za zgodność z oryginałem.

logówki pożyczka termomodernizacyjna