Pożyczka Termomodernizacyjna (II)

Pożyczka Termomodernizacyjna (II)

Od września 2019 roku  Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego realizuje projekt Pożyczka Termomodernizacyjna dla Przedsiębiorstww ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. [i]

Bank Gospodarstwa Krajowego pełni w tym projekcie rolę Menadżera Funduszy, a Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego jest Pośrednikiem Finansowym.

Środki przeznaczonych na realizacje umowy zawartej pomiędzy Menadżerem Funduszy a Pośrednikiem Finansowym obejmują wkład Funduszu Funduszy przekazany przez Menadżera Funduszy w wysokości 8 000 000,- zł.

Celem projektu jest wsparcie przedsięwzięć mających na celu poprawę efektywności energetycznej mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz korzystania z odnawialnych źródeł energii. Wsparcie mogą otrzymać inwestycje poprawiające efektywność energetyczną o minimum 25% realizowane przez przedsiębiorstwa z terenu województwa podlaskiego.

Maksymalna kwota pożyczki to 1 000 000,- zł.

Umowa pomiędzy BGK a PFRR została zawarta w ramach realizacji projektu pn. „Rozwój gospodarczy województwa podlaskiego poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych”

Wartość Projektu: 266 974 917,70 zł, w tym:

  • wkład UE: 226,93 mln zł
  • wkład budżetu państwa: 38,5 mln zł
  • wkład własny Pośredników Finansowych określony na min. 1,5 mln zł

Wsparcie będzie przeznaczone na wdrażanie instrumentów finansowych w ramach:

  • Osi priorytetowej 1 „Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu” – wartość: 140,11 mln zł
  • Osi priorytetowej 2 „Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa” – wartość: 10,19 mln zł
  • Osi priorytetowej 5 „Gospodarka niskoemisyjna” – wartość: 116,67 mln zł

Termin realizacji Projektu: od 29 listopada 2016 roku do 31 grudnia 2023 roku.

logotypy-umwp-bgk-pfrr4


[i] Środki pochodzą z Projektu pod nazwą „Rozwój gospodarczy województwa podlaskiego poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I Wzmacnianie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach (nr UDA-RPPD.01.03.00-20-0123/16-00), Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Poddziałania 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa (nr UDA-RPPD.01.04.01-20-0006/16-00), Osi priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działania 2.3 Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych (nr UDA-RPPD.02.03.00-20-0061/16-00), Osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.2 Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach (nr UDA-RPPD.05.02.00-20-0001/16-00), Działania 5.3 Efektywność energetyczna sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej, Poddziałania 5.3.2 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym (nr UDA-RPPD.05.03.02-20-0001/16-00).