Pożyczka Termomodernizacyjna (I)

Pożyczka Termomodernizacyjna (I)

(limit wyczerpany)

Od 15 stycznia 2018r. Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego realizuje projekt „Pożyczka Termomodernizacyjna dla przedsiębiorstw” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. [i]

Na realizację ww. przedsięwzięcia przeznaczone są następujące środki:

  • Wkład Funduszu Funduszy przekazany przez Menadżera (Bank Gospodarstwa Krajowego) – 14’400’000 PLN
  • Wkład własny PFRR – 293’877,55 PLN

w łącznej wysokości 14 693 877,55 PLN.

Celem projektu jest poprawa efektywności gospodarowania energią w sektorze MSP.

W efekcie zostaną zrealizowane inwestycje poprawiające efektywność energetyczną o minimum 25%.  w przedsiębiorstwach z terenu województwa podlaskiego.

Maksymalna kwota pożyczki to 1 000 000 PLN.

logotypy-umwp-bgk-pfrr4


[i] Środki pochodzą z Projektu pod nazwą „Rozwój gospodarczy województwa podlaskiego poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I Wzmacnianie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach (nr UDA-RPPD.01.03.00-20-0123/16-00), Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Poddziałania 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa (nr UDA-RPPD.01.04.01-20-0006/16-00), Osi priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działania 2.3 Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych (nr UDA-RPPD.02.03.00-20-0061/16-00), Osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.2 Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach (nr UDA-RPPD.05.02.00-20-0001/16-00).

 

Ułatwienia dostępu