Pożyczka na Inwestycje Rozwojowe

Pożyczka na Inwestycje Rozwojowe

Od września 2019 roku  Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego realizuje projekt Pożyczka na Inwestycje Rozwojowew ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. [i]

Na realizację ww. przedsięwzięć przeznaczone są następujące środki:

  • Wkład Funduszu Funduszy przekazany przez Menadżera (Bank Gospodarstwa Krajowego) – 20 000 000 PLN.
  • Wkład własny PFRR – 1 505 376,34 PLN.

w łącznej wysokości 21 505 376,34 PLN.  

Celem projektu jest wsparcie inwestycji rozwojowych w sektorze usług lub sektorze produkcyjnym oraz zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach bez ograniczeń branżowych, realizowanych na terenie województwa podlaskiego.

Maksymalna kwota pożyczki to 1 000 000 PLN.


[i] Środki pochodzą z Projektu pod nazwą „Rozwój gospodarczy województwa podlaskiego poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I Wzmacnianie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach (nr UDA-RPPD.01.03.00-20-0123/16-00), Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Poddziałania 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa (nr UDA-RPPD.01.04.01-20-0006/16-00), Osi priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działania 2.3 Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych (nr UDA-RPPD.02.03.00-20-0061/16-00), Osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.2 Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach (nr UDA-RPPD.05.02.00-20-0001/16-00), Działania 5.3 Efektywność energetyczna sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej, Poddziałania 5.3.2 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym (nr UDA-RPPD.05.03.02-20-0001/16-00).