Pożyczka na rozwój turystyki – dokumenty do pobrania

Pożyczka na rozwój turystyki - banner

Sposób złożenia wniosku

W celu uzyskania pożyczki należy złożyć wniosek wraz z dokumentacją:

  • w formie papierowej: w siedzibie PFRR lub w jednym z Centrów Przedsiębiorczości PFRR w Suwałkach, Łomży, Bielsku Podlaskim, Augustowie lub Hajnówce. Wszystkie kopie dokumentów powinny być poświadczone przez wnioskodawcę za zgodność z oryginałem.
  • w formie elektronicznej na adres: wniosek@pfrr.pl – podpisany przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego
WNIOSKODAWCA
Wniosek z załącznikami Wymóg złożenia plik do pobrania
Wniosek o pożyczkę zawsze pobierz
Projekcje finansowe (załącznik nr 1 do wniosku) + wersja elektroniczna pliku – pełna księgowość – (dane w tys. PLN) jeśli dotyczy pobierz
Projekcje finansowe (załącznik nr 1 do wniosku) + wersja elektroniczna pliku – uproszczona księgowość – (dane w tys. PLN) jeśli dotyczy pobierz
Formularz informacji de minimis zawsze pobierz
Zaświadczenia o otrzymanej pomocy publicznej jeśli dotyczy
Upoważnienie do Infomonitora Przedsiębiorca zawsze pobierz
Oświadczenie o beneficjencie rzeczywistym zawsze pobierz
Oświadczenie o braku powiązań i reprezentowaniu podmiotu mającego siedzibę lub utworzonego w kraju z Czarnej listy zawsze pobierz
Oświadczenie MŚP zawsze pobierz
Oświadczenie MŚP – Tabela pomocnicza zawsze pobierz
Oświadczenie oceny zgodności inwestycji z zasadami horyzontalnymi polityk spójności UE zawsze pobierz
Informacje o Wnioskodawcy – osobie fizycznej (ind. dz., s. c., s. j.)
Osobisty kwestionariusz wnioskodawcy jeśli dotyczy pobierz
Dokument potwierdzający rozwód/ rozdzielność majątkową jeśli dotyczy
Upoważnienie do Infomonitora Konsument (mąż, żona) jeśli dotyczy pobierz
RODO Wnioskodawcy (mąż, żona) jeśli dotyczy pobierz
Dokumenty dotyczące firmy Wnioskodawcy
Umowa spółki, statut (sp. z o.o., sp. j., sp. k., s.a., stowarzyszenie, fundacja, spółdzielnia) jeśli dotyczy
Uchwała wspólników dot. zaciągnięcia pożyczki w PFRR i jej zabezpieczenia jeśli dotyczy
Zaświadczenie o niezaleganiu w ZUS (nie starsze niż 3 miesiące na datę umowy pożyczki) zawsze
Zaświadczenie o niezaleganiu w US (nie starsze niż 3 miesiące na datę umowy pożyczki) zawsze
Dokumenty finansowe
Rozliczenie KPIR/ ewidencja przychodów lub sprawozdanie finansowe – bilans, rach. wyników, inf. dod., uchwała o podziale zysku, badanie biegłego –
za 3 zamknięte okresy obrachunkowe
zawsze
Rozliczenie KPIR/ ewidencja przychodów lub sprawozdanie finansowe – bilans, rach. wyników, inf. dod., uchwała o podziale zysku, badanie biegłego –
za okres bieżący (ostatni zamknięty miesiąc lub kwartał)
zawsze
PIT/CIT za ostatnie 3 lata (dostępne na moment składania wniosku) zawsze
Ewidencja środków trwałych z tabelą amortyzacji za 2 pełne okresy obrachunkowe i okres bieżący jeśli dotyczy
Potwierdzenie środków pieniężnych w banku w formie wyciągu na okres bieżący jeśli dotyczy
Inne
Funkcjonujące umowy kredytowe (harmonogramy) jeśli dotyczy
Umowa najmu lokalu jeśli dotyczy
Funkcjonujące umowy leasingu (harmonogramy) jeśli dotyczy
Umowy handlowe jeśli dotyczy
Zezwolenia/ koncesje jeśli dotyczy
Dokumenty dotyczące inwestycji
Pozwolenie na budowę/ warunki zabudowy/ zgłoszenie robót budowlanych/ projekt architektoniczny/ inne wymagane decyzje administracyjne jeśli dotyczy
Zawarta umowa na zakup/ dostawę/ wykonanie inwestycji lub umowy przedwstępne/ oferty jeśli dotyczy
ZABEZPIECZENIA
Zabezpieczenia – poręczenia osób fizycznych i/ lub firm
Osobisty kwestionariusz poręczyciela jeśli dotyczy pobierz
Upoważnienie do Infomonitora Konsument (mąż, żona) jeśli dotyczy pobierz
Potwierdzenie dochodów poręczyciela (mąż, żona) – zaświadczenie o dochodach od pracodawcy, potwierdzenie wysokości świadczenia rentowego, emerytalnego jeśli dotyczy
RODO poręczyciela (maż, żona) jeśli dotyczy pobierz
Umowa spółki, statut (sp. z o.o., sp. j., sp. k., s.a., stowarzyszenie, fundacja, spółdzielnia) jeśli dotyczy
Rozliczenie KPIR/ zestawienie przychodów/ pełne sprawozdanie finansowe – bilans, rach. wyników, inf. dodatkowa, uchwała o podziale zysku, badanie biegłego – za 1 zamknięty okres obrachunkowy i okres bieżący jeśli dotyczy
Upoważnienie do Infomonitora Przedsiębiorca jeśli dotyczy pobierz
Zaświadczenie o niezaleganiu w ZUS (nie starsze niż 3 miesiące na datę um. pożyczki) jeśli dotyczy
Zaświadczenie o niezaleganiu w US (nie starsze niż 3 miesiące na datę umowy pożyczki) jeśli dotyczy
Zabezpieczenia materialne
Operat szacunkowy nieruchomości lub inne potwierdzenie szacunkowej wartości nieruchomości (np. weryfikacja cen w internecie – wydruk) jeśli dotyczy
Oznaczenie przedmiotu zastawu lub przewłaszczenia (FV zakupu, zdjęcie tabliczki, dowód rejestracyjny) jeśli dotyczy
Dokumenty do cesji (kopia polisy ubezpieczeniowej) jeśli dotyczy
PODMIOTY POWIĄZANE/ PARTNERSKIE
Umowa spółki, statut (sp. z o.o., sp. j., sp. k., s.a., stowarzyszenie, fundacja, spółdzielnia) jeśli dotyczy
Rozliczenie KPIR/ zestawienie przychodów lub sprawozdanie finansowe – bilans, rach. wyników, inf. dod., uchwała o podziale zysku, badanie biegłego – za 3 zamknięte okresy obrachunkowe i okres bieżący jeśli dotyczy

UWAGA: Kopie dokumentów powinny zostać potwierdzone „Za zgodność z oryginałem”.

REGULAMIN I WZÓR UMOWY

  • Regulamin – Pożyczka na rozwój turystyki – (pobierz)
  • Wzór umowy pożyczki na rozwój turystyki (pobierz)

 


FEPW_RP_UE

Ułatwienia dostępu