Pożyczka na Inwestycje Rozwojowe

Pożyczka na Inwestycje Rozwojowe

(limit wyczerpany)

Od września 2019 roku  Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego realizuje projekt Pożyczka na Inwestycje Rozwojowew ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. [i]

Bank Gospodarstwa Krajowego pełni w tym projekcie rolę Menadżera Funduszy, a Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego jest Pośrednikiem Finansowym.

Środki przeznaczonych na realizacje umów pomiędzy Menadżerem Funduszy a Pośrednikiem Finansowym to:

  • Wkład Funduszu Funduszy przekazany przez Menadżera Funduszy – 30 000 000,- zł.
  • Wkład własny PFRR określony w wysokości minimalnej – 2 258 064,51 zł.

Łączna wysokość środków to 32 258 064,51 zł.

Celem projektu jest wsparcie inwestycji rozwojowych w sektorze usług lub sektorze produkcyjnym oraz zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach bez ograniczeń branżowych realizowanych na terenie województwa podlaskiego oraz finansowanie wydatków związanych z obrotową działalnością przedsiębiorstwa.

Maksymalna kwota pożyczki to 1 000 000,- zł.

Umowy pomiędzy BGK a PFRR zostały zawarte w ramach realizacji projektu pn. „Rozwój gospodarczy województwa podlaskiego poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych”

Wartość Projektu: 266 974 917,70 zł, w tym:

  • wkład UE: 226,93 mln zł
  • wkład budżetu państwa: 38,5 mln zł
  • wkład własny Pośredników Finansowych określony na min. 1,5 mln zł

Wsparcie będzie przeznaczone na wdrażanie instrumentów finansowych w ramach:

  • Osi priorytetowej 1 „Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu” – wartość: 140,11 mln zł
  • Osi priorytetowej 2 „Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa” – wartość: 10,19 mln zł
  • Osi priorytetowej 5 „Gospodarka niskoemisyjna” – wartość: 116,67 mln zł

Termin realizacji Projektu: od 29 listopada 2016 roku do 31 grudnia 2023 roku.

 

logotypy-umwp-bgk-pfrr4

[i] Środki pochodzą z Projektu pod nazwą „Rozwój gospodarczy województwa podlaskiego poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I Wzmacnianie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach (nr UDA-RPPD.01.03.00-20-0123/16-00), Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Poddziałania 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa (nr UDA-RPPD.01.04.01-20-0006/16-00), Osi priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działania 2.3 Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych (nr UDA-RPPD.02.03.00-20-0061/16-00), Osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.2 Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach (nr UDA-RPPD.05.02.00-20-0001/16-00), Działania 5.3 Efektywność energetyczna sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej, Poddziałania 5.3.2 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym (nr UDA-RPPD.05.03.02-20-0001/16-00).

Ułatwienia dostępu